4 เลขวันเกิดที่อาถรรพ์ วิบากกรรมต่อชีวิต

0
351

ทุกคนมีวันเกิดเป็นของตัวเอง แต่ละวัน จะมีความหมายสามารถบ่งบอกความเป็นไปของวิถีชีวิตไปจนตลอด

อายุขัย ตัวเลขของวันเกิดกำหนดให้รู้อดีต ปัจจุบัน  อนาคต  โดยหลักวิชาโหราศาสตร์การทำนายดวงชะตาต้อง

อาศัยวัน  เดือน  ปี  และเวลาตกฟาก หรือเวลาเกิด  เมื่อคำนวณแล้วจะล่วงรู้ว่าดาวพระเคราะห์แต่ละดวงทำ

หน้าที่อย่างไร ส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของผู้นั้น แต่หลักการของวิชาเลขศาสตร์หรือ Numerology จะใช้เพียง

ตัวเลขของวันที่เกิดตามปฏิทินเพียงอย่างเดียว ก็สามารถวิเคราะห์บุคคลได้

เรามีความเชื่อว่ามนุษย์นั้นเกิดแต่กรรม

ไม่ว่าจะเป็นวิถีแห่งพุทธหรือวิถีแห่งศาสนาอื่น ๆ ก็กล่าวในทำนองเดียวกันว่าปัจจัยในการเกิดของมนุษย์นั้นเป็น

บุพกรรม มีความเชื่อในอดีตชาติว่าส่งผลมายังปัจจุบัน สำหรับการอ่านตัวเลขนั้นไม่เพียงแต่จะบอกเล่า

อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  แต่ยังสามารถวิเคราะห์ถึงกรรมในด้านต่าง ๆ คือโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุ และรอย

วิบากกรรมอันป็นอาถรรพ์ที่เกือบทุกชีวิตต้องประสบในชาติปัจจุบัน

ไคโร (CHEIRO) เป็นปรมาจารย์ของศาสตร์แห่งตัวเลขที่รู้จักกันทั่วไปแต่การนำเสนอ 4 วันเกิดอาถรรพ์รอย

วิบากกรรมชีวิต เป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยศาสตร์หลายแขนงรวมถึงการใช้สถิติความเหมือนความคล้ายของ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้ มันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าบุคคลที่มีวันเกิดใน 4 วันนี้คือวันที่ 17, 18 และ 27, 28 จะ

ถูกลิขิตความเป็นไปของชีวิตจนต้องเผชิญกับรอยวิบากกรรมแตกต่างหรือคล้ายคลึงกัน

ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิต หรือวิเคราะห์เพิ่มเติมจากการใช้ศาสตร์แห่งการพยากรณ์แขนง

ต่าง ๆ ได้ในการทำนายดวงชะตาจะต้องไม่ลืมนำเอาองค์ประกอบของกรรมที่นำมาซึ่งการเกิดมาใช้ด้วยเสมอคำ

ทำนายอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าอาศัยเพียงดวงดาวหรือศาสตร์อื่น ๆ แต่ไม่ได้ดูตัวเลขของวันเกิดทั้ง 4

ผู้เขียนขอเริ่มด้วยการจำกัดความ

สำหรับผู้ที่เกิดในวันที่ 17

คือการแสวงหาความสุขในชีวิตคนที่เกิดในวันที่ 17 จะพบกับวิบากกรรมตั้งแต่วัยเยาว์ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย

หรือต้องมีเหตุให้ห่างเหินหรือกำพร้าพ่อ เมื่อเติบโตขึ้นมาก็อาจจะหย่าร้างกับสามีถ้าเป็นผู้หญิง ส่วนสุขภาพจะ

เกี่ยวข้องกับระบบสายตาและกล้ามเนื้อหัวใจ คนที่เกิดวันที่ 17 จะมีลักษณะนิสัยของดาวราหู ดาวเสาร์ และดาว

เนปจูน วิถีชีวิตจะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ หาความสุขได้ยาก แต่ถ้าค้นพบสัจธรรมคือรู้จักกับความสงบ รู้จักกับ

ความพอเพียงก็จะทำให้ชีวิตราบรื่นได้ อาจเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าคนเกิดวันที่ 17 นั้นส่วนมากจะมีวิบากกรรมหรือ

อาถรรพณ์มาตั้งแต่แรกเกิด ด้วยอิทธิพลของดาวดังกล่าวมาแล้ว

สำหรับคนเกิดในวันที่  18

ดวงดาวจะผลักดันให้ต้องรับกรรมในการโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง จะมีการเดินทางอยู่ตลอด อยู่ไม่เป็นที่เป็น

ทางเมื่อทำงานก็ทำได้ไม่ยืดยาว จะเปลี่ยนงานบ่อย และที่สำคัญจะตกจากตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาส

กำพร้าพ่อ หรือพ่อไม่ได้เลี้ยงดู สุขภาพก็จะเผชิญปัญหากับการมองเห็น และเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ คนเกิดในวัน

นี้ได้อิทธิพลของดาวเกตุ และดาวอังคาร ชีวิตจึงพลิกผันและเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด

ผู้ที่เกิดวันที่ 27

ก็มีปัญหาต้องพบกับรอยวิบากกรรมและในทางโหราศาสตร์มีคำจำกัดความของดาวจันทร์และดาวเสาร์ว่าเป็นคู่

พลัดพราก เสาร์ถึงจันทร์พลันวิบัติ ลูกเมียหนี ชีวิตเปรียบเสมือนขาดแสงสว่างเพราะจันทร์ดับ ชีวิตมืดมน กำพร้า

แม่หรือแม่ทอดทิ้งไม่ได้เลี้ยงดูเองต้องยกให้ผู้อื่นดูแล ถ้าเป็นชายก็จะต้องหย่าร้างกับภรรยาเหตุการณ์ที่ต้อง

เผชิญดังกล่าว คืออาถรรพณ์ที่ติดตามมาตั้งแต่เกิด จึงนำมาเป็นองค์ประกอบในการดูดวงชะตาได้ว่ามีวาสนาหรือ

ความเป็นไปในด้านมาตรฐานของดวงมากน้อยเพียงใด คำพยากรณ์จากศาสตร์ต่าง ๆ อาจดูดี มีปัจจุบัน-อนาคต

ที่แจ่มใสแต่ถ้าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 27 ก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่เลวร้ายได้

สำหรับผู้ที่เกิดวันที่ 28

ชีวิตจะมีแต่ความมืดมัว พบกับความผิดหวัง เกิดหนี้สินพัวพันไปตลอดชีวิต ต้องขาดไร้แม่และหย่าร้างกับ

ภรรยา จำกัดความตามหลักโหราศาสตร์ คือราหูทับจันทร์ หรือราหูอมจันทร์ นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้วเลข

วันเกิดทั้ง 4 วัน ยังส่งผลต่อเจ้าชะตาได้อีกหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่มีวันเกิดภายใต้อิทธิพลของ

เลข 8 และเลข 4 หลายคนจะถูกฆาตกรรมหรือถูกประหารชีวิต ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสัญลักษณ์

แห่ง “ความยุติธรรมของมนุษย์” ที่ต้องตกอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรม

การวิเคราะห์บุคคลที่เกิดในวันที่ 4 วันนี้

สามารถนำเอาวิชาเลขศาสตร์ทาโรต์ (Tarot Numerology) มาใช้แทนวิชาเลขศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งเพราะ

ศาสตร์แห่งไพ่ทาโรท์หรือยิปซีที่เรียกกันผิด ๆ ในประเทศไทยนั้นมีรากฐานมาเก่าแก่นับเป็นพัน ๆ ปี รวมไปถึง

คัมภีร์ของคริสตศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับเลข 8 ล้วนแล้วแต่น่ากลัวทั้งสิ้น แม้แต่ตัวเลข 666 ที่รวมกันแล้วได้ 18

และ 1 บวก 8 ได้ 9 ซึ่งเป็นเลขของดาวอังคารเป็นสัญลักษณ์แห่งสงคราม การทำลายล้างและการใช้กำลังรุนแรง

บุคคลหมายเลข 8 หรือเกิดวันที่ 17 (กุมภาพันธ์) ที่มีชื่อคือ Elizabeth Taylor, Bloody Queen Mary แห่ง

ประเทศอังกฤษ (17 กุมภาพันธ์), Jenner (ผู้ค้นพบวัคซีน)  เกิด 17 มิถุนายน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของผู้

มีชื่อเสียงดังตัวอย่างจะพบวิบากกรรมตามคุณสมบัติของเลข 17 หรือเลข 8 และเลข 4

การศึกษาวิชาเลขศาสตร์เป็นไปอย่างลึกซึ้งเป็นการวิเคราะห์ระบบของดวงดาวและตัวเลขที่มีอิทธิพลต่อวิถี

ชีวิต ผู้เขียนขอนำวันเกิดที่รวมแล้วได้หมายเลข 9 มาแยกแยะถึงรอยวิบากกรรม คือบุคคลที่เกิดในวันที่ 18 และ

27 จะมีปัญหากับครอบครัว หามิตรแท้ได้ยาก มักจะถูกทรยศหักหลังจากคนที่เป็นทั้งเพื่อนและศัตรู และอาจเกิด

อันตรายจากธาตุทั้ง 4 คือไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และแรงระเบิด ฟ้าผ่า หรือไฟฟ้าช็อต ตามหลักเลขศาสตร์

ทาโรท์ อธิบายความหมายอันเร้นลับของหมายเลข 18 ไว้ว่าเปรียบเสมือนดวงจันทร์ทรงกลดที่มีหยาดเลือดหยด

ลงมามีหมาป่าและหมาไนหิวโซรออยู่เบื้องล่าง มันกำลังอ้าปากเพื่อกินหยดเลือดจากดวงจันทร์ และถัดลงมาปู

หรือแมงป่องก็กำลังคืบคลานเข้ามาร่วมกินเลือด….ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันที่ 18 ซึ่งจะต้องเผชิญกับ

ศัตรูทั้งภายในและภายนอกทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น จิตใจที่แปรปรวน วิตกกังวลและเป็นทุกข์

วันเกิดหมายเลข 18 และหมายเลข 27 เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะได้เลข 9 จะเกี่ยวข้องกับดาวอังคารซึ่งเป็นตัวแทน

ของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง มีความขัดแย้งและตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบจนนำไปสู่ความเสียใจในภาย

หลังคนที่เกิดมาภายใต้อิทธิพลของหมายเลข 9 มักจะพบกับความหลอกลวง ความไม่จริงใจที่ผู้อื่นมีให้จนเกิด

ความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่า นอกจากนี้เลข 9 หรือเลข 18 และ 27 จะไม่ได้รับความยกย่องนับถืออย่างจริงใจ

จากเพื่อน ๆ หรือผู้ร่วมงานในทำนองว่าเห็นเป็นตัวตลกมากกว่า

เลข 9 ยังมีความสัมพันธ์ไปถึงความเป็นความตายของคนหรือเหตุการณ์ในวันที่ 9 หรือในชั่วโมงที่ 9 ของกาล

เวลาเช่นการถูกทำลายของโบสถ์ของชาวยิวทั้งสองครั้งก็เกิดขึ้นในวันที่ 9 เลขนี้เป็นการกำหนดโชคชะตาของ

คนที่เกิดในวันที่ดังกล่าว ซึ่งนำพาให้เกิดรอยวิบากกรรมอาถรรพณ์ในลักษณะต่าง ๆ ตลอดชีวิต ไม่เพียงแต่

ตัวเลข 2 หลักเท่านั้น แม้แต่เลขอื่น ๆ เช่น 666 รวมแล้วเป็น 18 และเป็น 9 ก็จะแทนความหมายของดาวพระ

เคราะห์ (Plannet) 9 ดวง ในระบบสุริยจักรวาล เลข 666 จึงเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณของเลข 9  เช่นเดียว

กับลักษณะของดาวเกตุในโหราศาสตร์ไทย ที่จัดว่าเป็นดาววิญญาณธาตุ เกี่ยวข้องกับความเร้นลับอาถรรพณ์

ต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับกันว่าเลข 9 เป็นเลขไม่มีวันตายไม่มีอะไรจะทำลายได้เพราะเมื่อบวกลบคูณหารด้วย

ตัวเลขใด ๆ ผลลัพธ์ก็จะเป็น 9 เสมอ

ชะตากรรมของบุคคลดังกล่าว หากศึกษาถึงประวัติแล้วจะพบว่ามีวิบากกรรมอาถรรพณ์ในชีวิตทุกคน

เมื่อความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขได้ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ชะตาชีวิตทำให้มีการค้นพบศาสตร์ที่สามารถนำมา

แก้ไขชะตากรรมอย่างได้ผลนั้นคือศาสตร์ที่เรียกว่า “จตุรโชค” หรือ โชค 4 ประการ

ก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจว่า มนุษย์ทุกคนจะมีชื่อเป็นของตัวเองจะเป็นชื่ออะไรก็ตามจะซ้ำกับคนอื่นหรือไม่

จะส่งผลต่อดวงชะตาอย่างยิ่ง ชื่อจึงเป็นประธานของชีวิตทุกรูปทุกนาม ไม่เว้นแต่พระมหากษัตริย์หรือพระ

สงฆ์องค์เจ้าและสัตว์สิ่งของต่าง ๆ

การแก้ไขวิบากกรรม

ใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อเป็นหลักแต่ต้องเป็นชื่อที่ตั้งตามตัวอักษรที่มาจากดาวพระเคราะห์ในดวงชะตาเพื่อให้เกิดผล

ในการแก้ไขชีวิตที่มีปัญหาต่าง ๆ เมื่อดาวมีหน้าที่อย่างไรก็เลือกใช้ดาว ซึ่งมีอักษรประจำอยู่มาผสมกันให้ปรากฏ

ออกมาเป็นชื่อที่ทำให้ลบล้างรอยวิบากกรรมนั้น ๆได้

ประการต่อมาคือ เรื่องของที่อยู่อาศัย ที่เริ่มจากการดูบ้านเลขที่ว่ามีผลกระทบอย่างไรกับชีวิต ไม่ว่าจะเป็น

งาน เงิน ความรัก   โชคลาภ และความสุข   ศาสตร์ของที่อยู่อาศัยไม่ใช่หลักของฮวงจุ้ย แต่เป็นการคำนึงถึงสิ่ง

แวดล้อมของบ้านและตัวเลขเป็นหลักซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยง่าย และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

ศาสตร์แห่งการแก้ไข คือ อัญมณี หิน คริสตัล ที่เป็นเครื่องประดับ ต้องถูกโฉลกกับดวง

ชะตา โดยสามารถเลือกสี และชนิดที่สามารถทำหน้าที่เสริมดวงให้พ้นจากปัญหาอุปสรรค และอาถรรพ์ต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดของเรื่องสีและอัญมณีมีอีกมากไม่อาจนำมาเขียน นำมาแสดงไว้ในบทความนี้ได้ ทั้งนี้เพราะ

การแก้ไขดวงชะตาต้องวิเคราะห์ดวงของแต่ละบุคคลซึ่งจะแตกต่างกันไม่มีสูตรสำเร็จอย่างที่ร้านจิวเวลลี่ หรือห

มอดูทั่ว ๆ ไปบอกให้คุณใช้ ซึ่งพบว่าก่อให้เกิดปัญหา เกิดโทษ แก่ชะตาชีวิตอย่างมากมาย ทำนองรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงนำเสนอเรื่องของ  4 วันเกิดอาถรรพ์ รอยวิบากกรรมของชีวิต ของผู้ที่เกิด

ในวันที่ 17 18   27   และ 28 รวมถึงผู้ที่เกิดในวันอื่น ๆ ที่รวมตัวเลข 2 หลักแล้วเป็น 4    8    9    3   7 อีกด้วย ผู้

เขียนพร้อมที่จะชี้แจงและอธิบายถึงเหตุผลของการเกิดปัญหาในชะตาชีวิตและนำมาสู่การแก้ไขอย่างถูกต้อง

ตามหลักของ จตุรโชค ซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่ของโบราณคณาจารย์ผู้มีสติปัญญาแก่กล้า

ในเบื้องต้นผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษาหาคำตอบได้ให้เกิดความมั่นใจ เพื่อแก้ไขรอยวิบากกรรมอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่อย่างไรก็ดีให้นึกถึงสิ่งที่เป็นบาปเกรงกลัวต่อบาป เพราะกรรมวิบากกรรมเกิดจากผลของการกระทำของตัวเราเอง

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here