ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผ่าตัดไทรอยด์ก้าวหน้าผ่าตัดแบบเจาะช่องผ่านทางซอกรักแร้

0
606

ไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเพื่อควบคุมการเจริญ

เติบโตและการทำงานของร่างกาย ปัจจุบันเราพบโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์มากยิ่งขึ้นซึ่ง

แยกความผิดปกติออกได้เป็น 2 แบบ คือ ความผิดปกติที่เกิดจากการทำงานที่เรียกว่า ไฮโปไทรอยด์

และไฮเปอร์ไทรอยด์ หรือไทรอยด์เป็นพิษ ความผิดปกติที่เกิดจากเนื้องอก ซึ่งโรคไทรอยด์เป็นโรคที่ก่อให้เกิด

ความผิดปกติในทางพฤติกรรมแต่ถ้าไทรอยด์เป็นพิษแล้วมันทำงานผิดปกติ จะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อม

ไทรอยด์นี้มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย

รวมทั้งควบคุมการทำงานของอวัยวะอื่นๆ ทั่วทั้งร่างกาย เมื่อต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติจะส่งผลกระทบต่อทุก

ระบบในร่างกายซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตต่อมไทรอยด์มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ อยู่บริเวณคอด้านข้างกล่องเสียงและ

ด้านหน้าของหลอดลม ด้านซ้ายและขวา เชื่อมด้วยส่วนที่แคบ ที่เรียกว่า อีสมัส (Isthmus)ต่อมไทรอยด์

ฮอร์โมนไทรอยด์

ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญอาหารของร่างกาย ส่งผลต่อสมอง หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิตส่วนสาเหตุ

ของการเกิดโรคบริเวณต่อมไทรอยด์นั้น ทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ว่าเกิดมาจากอะไรแต่มีแนว

โน้มว่าเพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่าเพศชาย โดยคนไข้ส่วนใหญ่กว่า 80% จะเป็นเพศหญิงส่วนหนึ่ง

เกิดจากพันธุกรรม การขาดสารไอโอดีนเมื่อพูดถึงข้อบ่งชี้ของการเกิดโรคไทรอยด์นั้น สามารถบ่งชี้ได้ใน

2 ลักษณะ คือ

1.ไทรอยด์ที่ผิดปกติจากการทำงานของต่อมในไฮโปไทรอยด์ ผู้ป่วยจะมีอาการเซื่องซึม เชื่องช้า

2.ชีพจรเต้นช้าแต่ถ้าไทรอยด์เป็นพิษ

ชีพจรจะเต้นเร็ว ใจร้อน หงุดหงิดง่าย เหงื่อออกมาก มือสั่น ผมร่วง และประจำเดือนมาผิดปกติ ส่วนความผิดปกติ

ทางกายภาพและเนื้องอกนั้น จะสังเกตได้จากการคลำ การสังเกตจากคนรอบข้างเราสามารถป้องกันได้โดยการ

ตรวจร่างกายประจำปีในกรณีที่เกิดความสงสัยให้เจาะเลือด เพื่อตรวจหาการทำงานของต่อมไทรอยด์ตลอดจน

การกินอาหารที่มีธาตุไอโอดีน และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารกัมมันตรังสี เมื่อวินิจฉัยอาการป่วยแล้วว่ามี

ความผิดปกติจากต่อมไทรอยด์ สามารถรักษาได้หลายวิธี โดยการทานยา น้ำแร่รังสี และการผ่าตัดขึ้นอยู่กับ

ความผิดปกติที่ตรวจพบ เช่น การรักษาไฮโปไทรอยด์ สามารถรักษาได้ด้วยการให้ยาปรับฮอร์โมนแต่หาก

ไทรอยด์เป็นพิษ แพทย์จะแนะนำให้ทานยาควบคู่กับการติดตามอาการ ถ้าผู้ป่วยยังอาการไม่ดีขึ้นหรือไม่สามารถ

ใช้ยารักษาได้แพทย์อาจพิจารณาให้น้ำแร่รังสี หรือใช้การผ่าตัด ส่วนในรายที่เกิดจากความผิดปกติจากก้อนเนื้อ

จะใช้การผ่าตัดเพื่อนำก้อนเนื้อนั้นออก

ในปัจจุบันเทคโนโลยีในการผ่าตัดไทรอยด์ก้าวหน้า

จากเมื่อก่อนอย่างมาก เพราะจากเดิมจะใช้การผ่าตัดเปิดแผลที่บริเวณคอ ที่ทำให้เกิดแผลใหญ่อย่างชัดเจนแต่

ในปัจจุบันการแพทย์มีเทคโนโลยีผ่าตัดไทรอยด์แผลเล็ก โดยใช้กล้องช่วยในการผ่าตัดแบบเจาะช่องผ่านทาง

ซอกรักแร้ ขนาด 0.5 เซนติเมตร เพื่อทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก โดยที่มีแผลจากการผ่าตัดเล็กกว่าการใช้

เทคนิคเดิม ทั้งนี้ยังทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวหลังการผ่าตัด รวมไปถึงแผลผ่าตัดหายได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ปัญหาโรคไทรอยด์ในผู้หญิง

ผู้หญิงมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคไทรอยด์มากกว่าผู้ชาย อันที่จริงแล้ว หนึ่งในแปดของผู้หญิงจะพัฒนาเป็น

โรคไทรอยด์ในช่วงชีวิตหนึ่ง จากรายงายของ Office on Women’s Health โรคไทรอยด์สามารถก่อให้เกิด

ปัญหาและความผิดปกติของประจำเดือนในผู้หญิง และยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตั้งครรภ์และมี

บุตรที่สมบูรณ์ อาการแสดงของปัญหาจากโรคไทรอยด์มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิง

ปัญหาโรคไทรอยด์ในผู้ชาย

แม้ว่าปัญหาจากโรคไทรอยด์มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย แต่ถึงกระนั้น ผู้ชายก็

สามารถเป็นโรคไทรอยด์ได้เช่นกัน อันที่จริงแล้ว มีการคาดการณ์ว่าโรคไทรอยด์ในผู้ชายมีทั้งกรณีที่วินิจฉัยโรค

ได้น้อยกว่าที่เป็นจริง ผู้ชายทนทุกข์ทรมานจากหลายๆอาการแสดงของโรคที่เหมือนกับในผู้หญิงแต่อาจประสบ

กับอาการเหล่านี้ด้วย:

  • สูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • สภาวะหย่อยสมรรถภาพทางเพศหรือความต้องการทางเพศลดลง
  • มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ
  • มีปัญหาในการคิดอย่างโปร่งใส
  • ระดับเทสทอสเทอร์โรนต่ำ

ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน (underactive thyroid):

ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณไม่สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนที่เพียงพอ อาการแสดงของภาวะขาดไทรอยด์

ฮอร์โมนได้แก่ น้ำหนักตัวเกิน เหนื่อ รู้สึกหนาว มีอาการซึมเศร้า ผิวแห้ง มีประจำเดือนมามาก มีปัญหาในการใน

หลับ ผมบาง และมีปัญหาในการทำสมาธิ

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (overactive thyroid):

ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนเกินอาการแสดงของ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินมีน้ำ

หนักตัวลด อาการวิตกกังวล รู้สึกประหม่า อาการสั่น ไวต่อความร้อน ร้อนวูบวาบ ผมร่วง และตาเจ็บ

โรคไทรอยด์ชนิดอื่นๆได้แก่

  • ภาวะไทรอยด์อักเสบหลังคลอด (ฮอร์โมนผิดปกติหลังการคลอดบุตร)
  • ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (โดยทั่วไปแล้ว ก้อนเหล่านี้มักไม่อันตราย แต่ในบางกรณีอาจหยุดยั้งการทำงานที่ปกติของต่อมไทรอยด์)
  • อาการทางตาจากโรคไทรอยด์ (โรคตาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยบางคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองชนิด Graves’ disease)

แพทย์ประจำตัวของคุณอาจตรวจดูว่าคุณเป็นโรคไทรอยด์ชนิดไหน ผ่านการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด หรือใช้การสแกนภาพถ่าย (imaging scan) โรคไทรอยด์ส่วนใหญ่สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยารักษา มั่นไปตรวจสุขภาพร่างกายกันด้วยนะค่ะเพราะทุกวันนี้มีโรคแทรกซ้อนจำนวนมากที่เราไม่รู้ตัว 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here