ลักษณะที่ดีของคนมีสุขภาพจิตดี เป็นอย่างไรมีคำตอบ!

0
687

คนที่มีสุขภาพดี คือ คนที่มีความสุข มีความหวัง และมีพลังกาย พลังใจ สุขภาพจะเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางอันจะ

นำบุคคลไปสู่ความสุข และความสำเร็จต่างๆ นานาในชีวิต

สุขภาพจิต

คือ สภาพจิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่น และสามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสม

กับสภาพแวดล้อม

ความสำคัญของสุขภาพจิต

ผู้มีสุขภาพจิตดี จะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตนได้เหมาะสม กับตัวเอง และสังคมทั่วไป ทำให้เกิดความพอใจ

ในชีวิต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เป็นคนรู้จักยอมรับความจริงของชีวิต รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง ปรับตัว

ให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้ป็นอย่างดี จึงมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในชีวิตได้เป็นอย่างมาก

ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมมีความกระตือรือร้น ไม่เหนื่อยหน่าย หรือท้อแท้ใจ หรือหมดหวังใน

ชีวิตมีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่มีอารมณ์เครียดจนเกินไป มีอารมณ์ขันมีความรู้สึกและ

มองโลกในแง่ดีเสมอมีความตั้งใจในการทำงานรู้จักตนเอง และเข้าใจบุคคลอื่นได้ดีมีความเชื่อตนเองอย่างมี

เหตุผลสามารถแสดงออกอย่างมีเหตุผลมีความสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และถูกต้อง ไม่ผิดพลาดมีความ

ปรารถนา และยินดี เมื่อบุคคลอื่นมีความสุข ความสำเร็จ และมีความปรารถนาดี ในการป้องกันผู้อื่น ให้มีความ

ปลอดภัยจากอันตราย หรือโรคภัยไข้เจ็บ

สุขภาพกาย

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ให้พลังงานและ

ความอบอุ่นต่อร่างกาย และอาหารช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ คนเราจึงรับ

ประทานอาหารที่มีประโยชน์ และปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพราะการรับประทานอาหารถูก

สัดส่วน จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และเจริญเติบโตสมวัย

ประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพ

ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต คนเราจะมีรูปร่างสูงใหญ่เพียงใด ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร และพันธุกรรมของ

แต่ละคน คนที่มีลักษณะทางพันธุกรรม ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ หากรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ร่างกายก็จะ

สูงใหญ่ตามลักษณะทางพันธุกรรม ตรงกันข้ามกับคนที่รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ รูปร่างก็จะเจริญ

เติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ตัวเล็กกว่าปกติได้ แม้ว่าลักษณะทางพันธุกรรม จะมีรูปร่างสูงใหญ่ก็ตามได้ดี เพราะมีภูมิ

ต้านทานโรค แม้เมื่ออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือไม่รุนแรงนัก ร่างกายก็สามารถรักษาตัวเองได้ทำให้มีอายุ

ยืนยาวขึ้น คนเราะมีอายุยืนยาวได้ ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น สภาพแวดล้อมดี การแพทย์และการ

สาธารณสุขดี มีการรักษาสุขภาพร่างกายดี และที่สำคัญ คือ รู้จักเลือกรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการจะ

ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาวขึ้นอีกด้วยค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here